1      Identifikační údaje

1.1    Předkladatel

NÁZEV ŠKOLY: Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206
ADRESA ŠKOLY: Na Karmeli 206, Mladá Boleslav, 29301
JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Štefan Klíma
KONTAKT: 326 321 649 info@issmb.cz
IČ: 00473944
IZO:
RED-IZO: 600170179
KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP:

 

1.2    Zřizovatel

NÁZEV ZŘIZOVATELE: Středočeský kraj
ADRESA ZŘIZOVATELE: Středočeský kraj Krajský úřad Zborovská 11  150 21 Praha 5
KONTAKTY:

ústředna: 257 280 111 
fax: 257 280 203

e-mail: info@kr-s.cz

 

1.3    Název ŠVP

NÁZEV ŠVP: Předškolní a mimoškolní pedagogika
MOTIVAČNÍ NÁZEV: Předškolní a mimoškolní pedagogika
KÓD A NÁZEV OBORU: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
ZAMĚŘENÍ: humanitní
STUPEŇ POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁNÍ: střední vzdělání s maturitní zkouškou
FORMA VZDĚLÁVÁNÍ:

 

1.4    Platnost dokumentu

PLATNOST OD: 01.09.2022
VERZE ŠVP: 3
ČÍSLO JEDNACÍ:
DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ: 01.01.1900
DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 01.01.1900

 

2      Profil absolventa

NÁZEV ŠKOLY: Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206
ADRESA ŠKOLY: Na Karmeli 206, Mladá Boleslav, 29301
ZŘIZOVATEL: Středočeský kraj
NÁZEV ŠVP: Předškolní a mimoškolní pedagogika
KÓD A NÁZEV OBORU: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
PLATNOST OD: 01.09.2022
STUPEŇ POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁNÍ: střední vzdělání s maturitní zkouškou
FORMA VZDĚLÁVÁNÍ:

Absolvent středního odborného vzdělávání oboru vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika je připravován především pro svoji následnou praxi v pedagogické oblasti - učitel v MŠ, vychovatel ve školní družině, ale i pro studium na oborově stejně či podobně zaměřených školách terciárního vzdělávání.

Absolvent se vyznačuje vedle kompetencí všeobecně stanovených základními kompetencemi pedagogickými, které spočívají v odborných znalostech z pedagogiky, psychologie a didaktik, pedagogických schopnostech a praktických pedagogických dovednostech, dovednostech komunikačních, dále specifických dovednostech pěveckých, hře na hudební nástroj, dovednostech výtvarného vyjadřování, pohybové obratnosti a kultivovanosti.

 

Škola vytváří svým žákům dostatek příležitostí a šancí, aby si v průběhu středního odborného vzdělávání osvojili klíčové kompetence a naučili se díky nim vhodně zacházet se svými vědomostmi, dovednostmi a schopnostmi. Je zde zřetelná snaha vytvářet pro každého žáka náročné a motivující studijní prostředí, uplatňovat přístupy a metody výuky podporující tvořivost a kritické myšlení, pohotovost a samostatnost žáka, využívat způsoby diferencované výuky a motivační přístupy k žákům.

Po úspěšném ukončení středního odborného vzdělávání budou absolventi disponovat souborem kompetencí, dovedností a znalostí, které je vybaví předpoklady pro:

a vést k nim veřejnou diskuzi.

 

2.1    Popis uplatnění absolventa v praxi

Popis uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jako vychovatel ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (zejména ve školních družinách,školních klubech a ve střediscích volného času), ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních svýjimkou školských výchovných a ubytovacích zařízení nebo jejich oddělení zřízených pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a středisek výchovné péče. Absolvent se dále uplatní jako pedagog volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. vsociálních nebo zdravotnických zařízeních, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.

 

2.2    Kompetence absolventa

Klíčové kompetence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborné kompetence

 

 

 

 

 

2.3    Způsob ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno maturitní  zkouškou. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí platnými předpisy, zákonem č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  Dokladem o dosažení stupně vzdělání je maturitní vysvědčení.

Hodnocení provádí maturitní komise , která má stálé a další členy. Stálými členy jsou předseda, místopředseda a třídní učitel. Dalšími členy komise jsou učitelé všeobecně vzdělávacích a  odborných předmětů a přísedící.

Maturitní zkoušky se konají v jarním a podzimním zkušebním období.

Maturitní zkouška se skládá  z :    -  praktické maturitní  zkoušky

                                                 -  profilové a ústní společné části maturitní zkoušky

                                                 -  didaktických testů a písemných prací společné části

1. Profilová část

Praktická část z odborných předmětů – duben

Průběh stanoví ředitel školy v předepsaném termínu.

Ústní část 

a) ze souboru Didaktik pedagogických činností - 25 otázek

b) z pedagogiky a psychologie – společná – 25 otázek, v jedné otázce část A z pedagogiky a část B z psychologie

Tato zkouška trvá 15 minut a příprava také 15 minut. 

Ústní společnou část vykonají z českého jazyka , cizího jazyka nebo matematiky - proběhne podle zákona o státnímaturitní zkoušce.

Didaktické testy a písemné práce  -  probíhají podle zákona o státní maturitní zkoušce.

Pokud žák u maturitní zkoušky neuspěje, má možnost do 2 let opakovat každou část zkoušky 2x. K maturitní zkoušce se musí přihlásit.

 

3      Charakteristika vzdělávacího programu

NÁZEV ŠKOLY: Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206
ADRESA ŠKOLY: Na Karmeli 206, Mladá Boleslav, 29301
ZŘIZOVATEL: Středočeský kraj
NÁZEV ŠVP: Předškolní a mimoškolní pedagogika
KÓD A NÁZEV OBORU: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika
PLATNOST OD: 01.09.2022
STUPEŇ POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁNÍ: střední vzdělání s maturitní zkouškou
FORMA VZDĚLÁVÁNÍ:

 

3.1    Organizace výuky

Organizace výuky
Forma realizace praktického vyučování
Realizace dalších vzdělávacích a mimovyučovacích aktivit podporujících záměr školy

 

3.2    Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení

 • být schopen reálně si stanovovat potřeby a cíle dalšího vzdělávání
 • být schopen efektivně se učit

Kompetence k řešení problémů

 • spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
 • umět řešit jednoduché pracovní i mimopracovní problémy

Komunikativní kompetence

 • být schopen ústního a písemného vyjadřování v osobním a pracovním styku

Personální a sociální kompetence

 • být připraven stanovovat přiměřené cíle osobního rozvoje
 • přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů
 • pečovat o své zdraví

Občanské kompetence a kulturní povědomí

 • podporovat hodnoty národní, evropské a světové kultury
 • jednat v souladu s trvale udržitelným rozvojem
 • uznávat hodnoty a postoje podstatné pro život

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

 • být schopen adaptovat se na podmínky a požadavky trhu práce
 • znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků
 • mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám

Matematické kompetence

 • využívat matematických poznatků v praktickém životě

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

 • využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi
 • být schopen pracovat s osobním počítačem

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

 • byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout
 • chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své, svěřených dětí a spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. rodičů a jiných návštěvníků)
 • znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence

 

3.3    Začlenění průřezových témat

Průřezové téma/Tematický okruh

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Občan v demokratické společnosti

CJ1 , CJL2 , CJL1 , DEJ , HHN , CHE , OBN , PED , PTV , PSY , TEV , SJ

CJ1 , CJL2 , CJL1 , DEJ , EKO , HHN , OBN , PED , PTV , PSY , TEV , ZEM , SJ

CJ1 , CJL2 , CJL1 , EKO , HHN , OBN , PPU , PED , PSY , TEV , TVM , SJ

CJ1 , CJL2 , CJL1 , HHN , OBN , PPU , PED , PSY , TEV , TVM , STV

Člověk a životní prostředí

CJL2 , CJL1 , FYZ , CHE , MAT , OBN , PED , PTV , PSY , TEV , NJ , RJ

BIE , CJL2 , CJL1 , DEJ , EKO , MAT , OBN , PED , PTV , PSY , TEV , ZEM , NJ , RJ

BIE , CJL2 , CJL1 , EKO , MAT , OBN , PPU , PED , PSY , TEV , TVM , NJ , RJ

CJL2 , CJL1 , MAT , OBN , PPU , PED , PSY , TEV , TVM , STV

Člověk a svět práce

Individuální příprava na pracovní trh

CJL2 , CJL1 , HHN , HVM , PED , PTV , PSY , TEV

CJL1 , EKO , HHN , HVM , LPD , OBN , PED , PTV , PSY , TEV , ZEM

CJL2 , CJL1 , EKO , HHN , HVM , PPU , PED , PSY , TEV , TVM

CJL1 , HHN , HVM , LPJ , PPU , PED , PSY , TEV , TVM , SHV , STV

Svět vzdělávání

CJL2 , CJL1 , DEJ , HHN , HVM , INT , OBN , PED , PTV , PSY , TEV , NJ , SJ , RJ

CJL1 , DEJ , EKO , HHN , HVM , LPD , OBN , PED , PTV , PSY , TEV , ZEM , NJ , SJ , RJ

CJL2 , CJL1 , EKO , HHN , HVM , OBN , PPU , PED , PSY , TEV , TVM , NJ , SJ , RJ

CJL1 , HHN , HVM , LPJ , OBN , PPU , PED , PSY , TEV , TVM , SHV , STV

Svět práce

CJL2 , CJL1 , FYZ , MAT , OBN , PED , PTV , PSY , TEV , NJ , SJ , RJ

CJL1 , EKO , MAT , OBN , PED , PTV , PSY , TEV , ZEM , NJ , SJ , RJ

CJL2 , CJL1 , EKO , MAT , PPU , PED , PSY , TEV , TVM , NJ , SJ , RJ

CJL1 , MAT , PPU , PED , PSY , TEV , TVM , STV

Podpora státu ve sféře zaměstnanosti

CJL2 , CJL1 , OBN , PED , PTV , PSY , TEV

CJL1 , EKO , OBN , PED , PTV , PSY , TEV , ZEM

CJL2 , CJL1 , EKO , PPU , PED , PSY , TEV , TVM

CJL1 , PPU , PED , PSY , TEV , TVM , STV

Informační a komunikační technologie

CJ1 , CJL2 , CJL1 , CHE , INT , MAT , PED , PTV , PSY , TEV , SJ

CJ1 , CJL2 , CJL1 , EKO , INT , MAT , PED , PTV , PSY , TEV , ZEM , SJ

CJ1 , CJL2 , CJL1 , EKO , INT , MAT , PPU , PED , PSY , TEV , TVM , SJ

CJ1 , CJL2 , CJL1 , INT , MAT , PPU , PED , PSY , TEV , TVM , STV

   

3.3.1.1        Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:

Zkratka

Název předmětu

BIE

Biologie a ekologie

CHE

Chemie

CJ1

Cizí jazyk 1

CJL1

Český jazyka a literatura 1

CJL2

Český jazyk a literatura 2

DEJ

Dějepis

EKO

Ekonomika

FYZ

Fyzika

HHN

Hra na hudební nástroj

HVM

Hudební výchova s metodikou

INT

Informační technologie

LPD

Literatura pro děti

LPJ

Literární a jazykové praktikum

MAT

Matematika

NJ

Německý jazyk

OBN

Občanská nauka

PED

Pedagogika

PPU

Pedagogická praxe učební

PSY

Psychologie

PTV

Praktikum z tělesné výchovy

RJ

Ruský jazyk

SHV

Seminář z hudební výchovy

SJ

Španělský jazyk

STV

Seminář z tělesné výchovy

TEV

Tělesná výchova

TVM

Tělesná výchova s metodikou

ZEM

Zeměpis

 

3.4    Přípravné kurzy nabízené školou

Přípravné kurzy nabízené školou:přípravné jazykové certifikace, přípravný kurz autoškoly

 

3.5    Způsob a kritéria hodnocení žáků

Kritéria hodnocení
Způsoby hodnoceníKlasifikací

 

3.6    Organizace přijímacího řízení

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání
Forma přijímacího řízení

Obsah přijímacího řízení
Kritéria přijetí žáka

 

3.7    Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování plánu pedagogické podpory:

Plán pedagogické podpory (PLPP) sestavuje výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem, s učiteli vyučovaných předmětů. Má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími s cílem stanovení např. metod práce s žákem, organizace výuky, hodnocení žáka, pomůcky, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s pedagogy, vedením školy i žákem samotným (v případě nutnosti i s rodiči žáka).

S PLPP je seznámen žák, zákonný zástupce žáka a všichni vyučující. Obsahuje popis obtíží žáka, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. U PLPP škola vyhodnocuje naplňování cílů jednou za školní pololetí od zahájení poskytování PLPP.


Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování individuálního vzdělávacího plánu:

Individuální vzdělávací plán (IVP) žáka sestavuje třídní učitel nebo učitele konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. IVP má písemnou podobu a je zpracován v souladu s příslušnými legislativními ustanoveními. Individuální vzdělávací plán se zpracovává na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Práce na sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy IVP a koordinuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP).

IVP obsahuje informace o úpravách obsahu vzdělávání žáka, časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání, úpravách metod a forem výuky a hodnocení žáka, případné úpravy výstupů ze vzdělávání žáka.

Školské poradenské zařízení vyhodnotí poskytování podpůrných opatření ve lhůtě jím stanovené. Škola seznámí s individuálním vzdělávacím plánem všechny vyučující žáka a současně žáka a zákonného zástupce žáka, není-li žák zletilý, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu a poskytuje žákovi, zákonnému zástupci žáka a škole poradenskou podporu. Shledá-li škola, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb žáka, bezodkladně doporučí zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Obdobně škola postupuje i v případě, shledá-li, že poskytovaná podpůrná opatření již nejsou potřebná.

 

3.8    Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování plánu pedagogické podpory:

Za nadaného žáka se považuje žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech schopností či dovedností. Zjišťování mimořádného nadání a vzdělávacích potřeb nadaného žáka provádí školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou.

Na základě doporučení ŠPZ mohou být žákovi přiznána podpůrná opatření příslušného stupně stanovená přílohou č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Jedná se zejména o obohacování učiva nad rámec školního vzdělávacího programu, doporučení příslušných odborných knih, časopisů, programů s cílem učivo prohloubit, rozšířit a obohatit o další informace, stimulovat procesy objevování a vyhledávání dalších souvislostí a vazeb, které dané téma vzdělávání nabízí. Nadané žáky je vhodné zapojit do různých projektů, soutěží, umožnit jim účast na studijních zahraničních pobytech, odborných stážích a exkurzích. V případě mimořádného nadání žáka může škola na základě doporučení ŠPZ povolit vzdělávání podle IVP nebo žáka přeřadit na základě zkoušek do vyššího ročníku.

PLPP mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, a s výchovným poradcem.


Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování individuálního vzdělávacího plánu:

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. v platném znění. Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období, než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn.

 

3.9    Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání

Vzdělávání je ukončeno maturitní  zkouškou. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí platnými předpisy, zákonem č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  Dokladem o dosažení stupně vzdělání je maturitní vysvědčení.


 

4      Učební plán

4.1    Týdenní dotace - přehled

Vzdělávací oblast/Obsahový okruh

Předmět

Studium

Týdenní dotace
(celkem +
disponibilní)

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Povinné předměty

Jazykové vzdělávání a komunikace

Cizí jazyk 1

3+1

3

3

3+1

12+2

Český jazyka a literatura 1

2

1+1

1+1

1+1

5+3

Cizí jazyk 2

 • Německý jazyk
 • Španělský jazyk
 • Ruský jazyk

0+2

0+2

0+2

 

0+6

Společenskovědní vzdělávání

Dějepis

1+1

1+1

 

 

2+2

Občanská nauka

1

1

1

1

4

Přírodovědné vzdělávání

Biologie a ekologie

 

1+1

1+2

 

2+3

Fyzika

1

 

 

 

1

Chemie

1

 

 

 

1

Matematické vzdělávání

Matematika

3

3

2+1

2+1

10+2

Estetické vzdělávání

Český jazyk a literatura 2

1

1

1

1

4

Literatura pro děti

 

1

 

 

1

Vzdělávání pro zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

Informační technologie

1

1

1

1

4

Ekonomické vzdělávání

Ekonomika

 

2

1

 

3

Odborné vzdělávání

Dramatická výchova s metodikou

2

2

1

2

7

Hra na hudební nástroj

2

2

2

2

8

Hudební výchova s metodikou

2

2

1

1

6

Literární a jazykové praktikum

 

 

 

2

2

Pedagogická praxe učební

 

 

4

3

7

Pedagogika

2

2

2

2

8

Praktikum z tělesné výchovy

1

1

 

 

2

Praktikum z výtvarné výchovy

1

1

 

 

2

Psychologie

2

2

2

1+1

7+1

Tělesná výchova s metodikou

 

 

2

2

4

Výtvarná výchova s metodikou

 

 

2

2

4

Volitelný seminář

 • Seminář z hudební výchovy
 • Seminář z výtvarné výchovy
 • Seminář z dramatické výchovy
 • Seminář z tělesné výchovy

 

 

 

0+1

0+1

Ostatní předměty

Ostatní předměty

Zeměpis

 

0+1

 

 

0+1

Celkem hodin

32

35

35

33

114+21

 

4.1.1      Poznámky k učebnímu plánu

4.2    Celkové dotace - přehled

Vzdělávací oblast/Obsahový okruh

Předmět

Studium

Celkové dotace
(celkem +
disponibilní)

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Povinné předměty

Jazykové vzdělávání a komunikace

Cizí jazyk 1

102+34

102

99

111+27

414+61

Český jazyka a literatura 1

68

34+34

33+33

27+27

162+94

Cizí jazyk 2

 • Německý jazyk
 • Španělský jazyk
 • Ruský jazyk

0+68

0+68

0+68

 

0+204

Společenskovědní vzdělávání

Dějepis

34+34

34+34

 

 

68+68

Občanská nauka

34

34

33

27

128

Přírodovědné vzdělávání

Biologie a ekologie

 

34+34

33+66

 

67+100

Fyzika

34

 

 

 

34

Chemie

34

 

 

 

34

Matematické vzdělávání

Matematika

102

102

66+33

54+27

324+60

Estetické vzdělávání

Český jazyk a literatura 2

34

34

33

27

128

Literatura pro děti

 

34

 

 

34

Vzdělávání pro zdraví

Tělesná výchova

68

68

66

54

256

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

Informační technologie

34

34

33

27

128

Ekonomické vzdělávání

Ekonomika

 

68

33

 

101

Odborné vzdělávání

Dramatická výchova s metodikou

68

68

33

54

223

Hra na hudební nástroj

68

68

66

54

256

Hudební výchova s metodikou

68

68

33

27

196

Literární a jazykové praktikum

 

 

 

54

54

Pedagogická praxe učební

 

 

132

81

213

Pedagogika

68

68

66

54

256

Praktikum z tělesné výchovy

34

34

 

 

68

Praktikum z výtvarné výchovy

34

34

 

 

68

Psychologie

68

68

66

27+27

229+27

Tělesná výchova s metodikou

 

 

66

54

120

Výtvarná výchova s metodikou

 

 

66

54

120

Volitelný seminář

 • Seminář z hudební výchovy
 • Seminář z výtvarné výchovy
 • Seminář z dramatické výchovy
 • Seminář z tělesné výchovy

 

 

 

0+27

0+27

Ostatní předměty

Ostatní předměty

Zeměpis

 

0+34

 

 

0+34

Celkem hodin

1088

1190

1157

921

3681+675

 

4.3    Přehled využití týdnů

Ročník

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Výuka dle rozpisu učiva

34

34

34

27

Celkem týdnů

34

34

34

27

 
 

5      Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP

RVP

ŠVP

Vzdělávací oblasti/Obsahové okruhy

Min. vyuč. hodin za studium

Vyučovací předmět

Počet vyuč. hodin za studium

Týdenních

Celkových

Týdenních

Celkových

Jazykové vzdělávání a komunikace

15

480

Český jazyka a literatura 1

5

162

Cizí jazyk 1

12

414

Společenskovědní vzdělávání

5

160

Dějepis

2

68

Občanská nauka

4

128

Přírodovědné vzdělávání

4

128

Biologie a ekologie

2

67

Chemie

1

34

Fyzika

1

34

Matematické vzdělávání

10

320

Matematika

10

324

Estetické vzdělávání

5

160

Český jazyk a literatura 2

4

128

Literatura pro děti

1

34

Vzdělávání pro zdraví

8

256

Tělesná výchova

8

256

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

4

128

Informační technologie

4

128

Ekonomické vzdělávání

3

96

Ekonomika

3

101

Odborné vzdělávání

51

1632

Pedagogika

8

256

Psychologie

7

229

Pedagogická praxe učební

7

213

Hudební výchova s metodikou

6

196

Hra na hudební nástroj

8

256

Dramatická výchova s metodikou

7

223

Literární a jazykové praktikum

2

54

Tělesná výchova s metodikou

4

120

Výtvarná výchova s metodikou

4

120

Praktikum z tělesné výchovy

2

68

Praktikum z výtvarné výchovy

2

68

Disponibilní časová dotace

19

608

Český jazyka a literatura 1

3

94

Cizí jazyk 1

2

61

Dějepis

2

68

Zeměpis

1

34

Biologie a ekologie

3

100

Psychologie

1

27

Cizí jazyk 2

6

204

Volitelný seminář

1

27

Matematika

2

60

Celkem RVP

124

3968

Celkem ŠVP

135

4356

 
 

6      Učební osnovy

6.1    Cizí jazyk 1

Počet vyučovacích hodin za týden

Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

4

3

3

4

14

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

 

 

Název předmětu

Cizí jazyk 1

Oblast

Jazykové vzdělávání a komunikace

Charakteristika předmětu

Náplň učiva předmětu anglický jazyk navazuje na úrovně A2 sledovanou na základních školách a směřuje k dosažení úrovně B1 CEFR. Žáci jsou vedeni a motivováni k tomu, aby se dorozuměli s cizinci v běžných každodenních situacích a na jednodušší úrovni v rámci některých odborných témat (viz. Tematické okruhy). Výuka se soustředí na budování interaktivních řečových dovedností žáků s využitím jazykových prostředků. Důraz je přirozeně kladen na rozvoj vlastního vyjadřování a získávání schopnosti porozumět v přirozené komunikaci. Ke gramatice, lexiku, výslovnosti a pravopisu je při výuce přistupováno jako k jazykovým prostředkům, které umožňují komunikaci odpovídající úrovni středoškoláka. Zároveň žáky vedeme k tomu, aby se obeznámili s reáliemi anglicky mluvících zemí. Při výuce vycházíme z britského jazykového standardu, současně jsou žáci seznamováni s dalšími variantami jazyka, zejména americkou angličtinou. Při výuce respektujeme i vývoj jazyka a seznamujeme žáky s trendy a novými výrazy používanými rodilými mluvčími prostřednictvím internetových zdrojů jako např. youtube. Žáci mají možnost porovnat různé přízvuky a odlišnosti ve slovní zásobě a gramatice.

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

 

Integrace předmětů

 • Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

Komunikativní kompetence:

Kompetence k učení:

Kompetence k řešení problémů:

Personální a sociální kompetence:

Občanské kompetence a kulturní povědomí:

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám:

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi:

 

Cizí jazyk 1

1. ročník

Počet vyučovacích hodin: 136

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Komunikativní kompetence
 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Personální a sociální kompetence
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Receptivní řečová dovednost sluchová

• porozumí školním a pracovním pokynům
• zaznamená vzkazy volajících
• rozpozná význam obecných sdělení a hlášení

• osobní údaje, údaje o druhých osobách
• popis zemí, míst, životní styl v různých zemích
• lidé a jejich zvyky
• příběhy
• nakupování (v obchodě, v restauraci)
• plány a ambice

Tematický celek - Receptivní řečová dovednost zraková

• odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření
• čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu
• uplatňuje různé techniky čtení textu

• komunikace mezi lidmi
• lidé a místa
• novinové články, příběhy
• životní styl mladých lidí

Tematický celek - Produktivní řečová dovednost ústní

• vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka
• domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace

• osobní údaje, údaje o druhých osobách
• popis zemí, míst, životní styl v různých zemích
• lidé a jejich zvyky
• příběhy
• nakupování ( v obchodě, v restauraci)
• plány a ambice

Tematický celek - Produktivní řečová dovednost písemná

• přeloží text a používá slovníky i elektronické
• vyjádří písemně svůj názor na text

• popis osoby
• psaní příběhu
• pohled z prázdnin
• popis místa

Tematický celek - Interaktivní řečové dovednosti

• přeloží text a používá slovníky i elektronické
• uplatňuje různé techniky čtení textu
• domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace

• získávání osobních informací
• společenské obraty (vítání, loučení, přání)
• vyjádření pocitů

Tematický celek - Výslovnost

• vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka

• hláskování, abeceda
• výslovnost fonetických symbolů, které jsou specifické pro anglický jazyk

Tematický celek - Slovní zásoba a její tvoření

• odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření
• přeloží text a používá slovníky i elektronické

• slova s více významy
• denní režim
• popis pokoje
• tvoření různých slovních druhů pomocí přípon a předpon
• vyjádření času ( datum, hodiny)
• vyjádření množství
• nakupování, oblečení, ceny
• pocity
• často používaná slovesa
• přídavná jména, tvoření synonym, antonym
• orientace ve městě
• předložky času, místa

Tematický celek - Gramatika

• čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu

• tázací výrazy
• přítomný čas prostý a průběhový
• minulý čas prostý a průběhový
• tvoření různých slovních druhů pomocí přípon a předpon
• počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
• člen určitý a neurčitý
• slovesné vazby
• různé způsoby vyjadřování budoucnosti
• stupňování přídavných jmen

Tematický celek - Tematické okruhy

• domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace

• osobní údaje
• denní režim, volný čas, zábava
• popis pokoje, dům a domov
• nakupování, oblečení, ceny
• jídlo a nápoje, služby
• pocity
• orientace ve městě

• získávání osobních informací
• společenské obraty (vítání, loučení, přání)
• vyjádření pocitů
• jak vést rozhovor
• vyjádření času
• v obchodě, restauraci

Tematický celek - Komunikační situace

• řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace a frekventované situace týkající se pracovních činností

• získávání osobních informací
• společenské obraty (vítání, loučení, přání)
• vyjádření pocitů
• jak vést rozhovor
• vyjádření času
• v obchodě, restauraci

Tematický celek - Jazykové funkce

• rozpozná význam obecných sdělení a hlášení

• obraty při zahájení a ukončení rozhovoru
• vyjádření žádosti, prosby
• vyjádření radosti, zklamání, naděje apod.

Tematický celek - Poznatky o zemích

• prokazuje faktické znalosti především o geografických, demografických, hospodářských, politických, kulturních faktorech zemí dané jazykové oblasti i z jiných vyučovacích předmětů a uplatňuje je také v porovnání s reáliemi mateřské země

• základní fakta o anglicky mluvících zemích (geografie, obyvatelstvo, klima, životní styl) v porovnání s Českou republikou
• život ve Spojených státech amerických
• srovnání měst v různých zemích

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Občan v demokratické společnosti

Informační a komunikační technologie

 

Cizí jazyk 1

2. ročník

Počet vyučovacích hodin: 102

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Komunikativní kompetence
 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Personální a sociální kompetence
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Receptivní řečová dovednost zraková

• nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité informace

• problémy a rady
• popis místa, různé životní styly
• vynálezy, výrobky, věci, které změnily svět
• příběhy

Tematický celek - Receptivní řečová dovednost sluchová

• požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud nezachytí přesně význam sdělení

• povolání
• dovolená v cizích zemích (popis)
• u lékaře
• život v budoucnosti
• v hotelu
• věci, které změnily svět
• plány do budoucna
• příběhy

Tematický celek - Produktivní řečová dovednost ústní

• vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity
• vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních hovorech
• přeformuluje a objasní pronesené sdělení a zprostředkuje informaci dalším lidem

• životy známých osobností
• povolání
• dovolená v cizích zemích (popis)
• u lékaře
• život v budoucnosti
• v hotelu
• věci, které změnily svět
• plány do budoucna
• příběhy

Tematický celek - Produktivní řečová dovednost písemná

• přeloží text a používá slovníky i elektronické
• vyjádří písemně svůj názor na text
• vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity

• životopis známé osobnosti
• formální, neformální dopis
• vyjádření názoru (výhody, nevýhody)
• obsah filmu, knihy
• příběhy

Tematický celek - Interaktivní řečové dovednosti

• nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité informace
• vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních hovorech
• vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo fakta týkající se studovaného oboru

• popis povolání
• problémy a rady
• u lékaře
• v hotelu

Tematický celek - Slovní zásoba a její tvoření

• uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce

• výslovnost fonetických symbolů, které jsou specifické pro anglický jazyk

• příslovce
• ustálená slovní spojení
• povolání
• cestování
• složeniny
• u lékaře, nemoci
• často používaná slovesa
• přídavná jména (,- ed, ,- ing)
• nápisy na veřejných místech
• frázová slovesa

• předpřítomný čas
• tvoření příslovcí, přídavných jmen
• modální slovesa
• časové a podmínkové věty ( 1.,2. typu)
• slovesné vazby
• trpný rod

Tematický celek - Tematické okruhy

• vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity
• vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát v cizojazyčném prostředí

• povolání, práce
• cestování, dovolená
• lidé a jejich problémy
• u lékaře, nemoci
• život v budoucnosti
• život ve velkých městech, popis místa, různé životní styly
• v hotelu
• pocity
• vynálezy, výrobky, věci, které změnily svět

Tematický celek - Komunikační situace

• vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát v cizojazyčném prostředí

• jak vést rozhovor, krátké odpovědi, další reakce
• rady
• u lékaře
• v hotelu
• vyjádření pocitů
• zvolací věty (hodnocení, pochvaly...)

• jak vést rozhovor
• vyjádření pocitů
• zvolací věty (hodnocení, pochvaly...)

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Občan v demokratické společnosti

Informační a komunikační technologie

 

Cizí jazyk 1

3. ročník

Počet vyučovacích hodin: 102

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Komunikativní kompetence
 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Personální a sociální kompetence
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Receptivní řečová dovednost zraková

• zaznamená písemně podstatné myšlenky a informace z textu, zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text o událostech a zážitcích v podobě popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis

povolání
• divy moderního světa
• životopisy známých osobností
• pravidla chování

Tematický celek - Receptivní řečová dovednost sluchová

• rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

• vymoženosti moderního světa
• životní styl a povolání
• volný čas
• knihy a filmy
• návštěva přátel

Tematický celek - Produktivní řečová dovednost ústní

• sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo přečtené
• sdělí a zdůvodní svůj názor
• zapojí se do hovoru bez přípravy
• přeformuluje a objasní pronesené sdělení a zprostředkuje informaci dalším lidem
• komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního života, a vlastních zálib
• pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem
• používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci

• příběhy
• povolání
• telefonování
• loučení
• jak být šťastný
• popis oblíbené knihy, filmu
• rady pro cizince

Tematický celek - Produktivní řečová dovednost písemná

• zaznamená písemně podstatné myšlenky a informace z textu, zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text o událostech a zážitcích v podobě popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
• ověří si i sdělí získané informace písemně

• příběhy a vypravování
• formální, neformální dopis, hledání a opravování chyb
• psaní e-mailu
• vyjádření kladů a záporů

• předpřítomný čas průběhový
• tvoření různých slovních druhů
• předminulý čas
• nepřímá řeč
• užití slovesa say x tell
• pomocná slovesa
• otázky a zápor v různých časech
• přítomný čas prostý a průběhový
• trpný rod v různých časech
• modální slovesa
• číslovky a data

• povolání
• telefonování
• sport a volný čas
• umění a literatura
• národnosti a země
• oblíbená kniha, film
• životní styl

Tematický celek - Interaktivní řečové dovednosti

• sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo přečtené
• sdělí a zdůvodní svůj názor
• zapojí se do hovoru bez přípravy

• příběhy, vypravování
• získávání informací
• telefonování
• povolání

• jak být šťastný
• popis oblíbené knihy, filmu

Tematický celek - Výslovnost

• komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního života, a vlastních zálib

• výslovnost fonetických symbolů, které jsou specifické pro anglický jazyk

• povolání
• příslovce
• telefonování
• tvoření slov (odvozování, složeniny)
• sport a volný čas
• umění a literatura

Tematický celek - Jazykové funkce

• řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace i jednoduché a frekventované situace týkající se pracovní činnosti

• loučení
• běžné fráze v každodenních situacích
• vyjádření názoru, hodnocení
• žádost a nabídka

Tematický celek - Komunikační situace

• komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního života, a vlastních zálib
• řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace i jednoduché a frekventované situace týkající se pracovní činnosti

• telefonování
• loučení
• návštěva přátel
• běžné fráze v každodenních situacích
• vyjádření názoru, hodnocení
• žádost a nabídka

Tematický celek - Poznatky o zemích

• Uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná sociokulturní specifika daných zemí

• reálie anglicky mluvících zemí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Občan v demokratické společnosti

Informační a komunikační technologie

 

Cizí jazyk 1

4. ročník

Počet vyučovacích hodin: 108

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Komunikativní kompetence
 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Personální a sociální kompetence
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Receptivní řečová dovednost zraková

• dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu, opravuje chyby

dovolená
• cestování
• oblíbená jídla
• povolání
• porozumění nápisům

Tematický celek - Receptivní řečová dovednost sluchová

• při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele

• předpověď počasí
• srovnání života v různých městech
• mezinárodní organizace
• porozumění hlášením

Tematický celek - Produktivní řečová dovednost ústní

• vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných situacích
• při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
• používá vhodně základní odbornou slovní zásobu ze svého studijního oboru
• přednese připravenou prezentaci ze svého oboru a reaguje na jednoduché dotazy publika
• zapojí se do odborné debaty nebo argumentace, týká-li se známého tématu
• používá opisné prostředky v neznámých situacích, při vyjadřování složitých myšlenek

• plánování schůzky
• ideální dovolená
• oblíbená jídla a restaurace
• pracovní pohovor
• aktuální zprávy

Tematický celek - Produktivní řečová dovednost písemná

• dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu, opravuje chyby
• vyjádří písemně svůj názor na text

• rezervace ubytování
• popis místa
• žádost o práci
• CV

• budoucí čas
• otázky s "like"
• slovesné vazby
• předpřítomný čas prostý a průběhový, trpný rod
• podmínkové věty
• vztažná zájmena
• frázová slovesa
• tvoření slov

Tematický celek - Interaktivní řečové dovednosti

• při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
• vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života a k tématům z oblasti zaměření studijního oboru
• dokáže experimentovat, zkoušet a hledat způsoby vyjádření srozumitelné pro posluchače
• vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života a k tématům z oblasti odborného zaměření studia

• rezervace ubytování
• popis místa
• žádost o práci
• plánování schůzky

Tematický celek - Slovní zásoba a její tvoření

• používá vhodně základní odbornou slovní zásobu ze svého studijního oboru

• počasí
• cestování a dopravní prostředky
• dovolená
• popis jídla, místa, lidí
• frázová slovesa
• povolání
• přídavná jména

Tematický celek - Tematické okruhy

• vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných situacích
• uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná sociokulturní specifika daných zemí

• předpověď počasí
• cestování a dopravní prostředky
• dovolená
• popis jídla, místa, lidí
• povolání
• světové problémy

• plánování schůzky
• ideální dovolená
• v hotelu
• oblíbená jídla a restaurace
• návrhy, rady
• literatura

Tematický celek - Jazykové funkce

• používá opisné prostředky v neznámých situacích, při vyjadřování složitých myšlenek

• rezervace
• vyjádření žádosti
• návrhy a rady

Tematický celek - Poznatky o zemích

• prokazuje faktické znalosti především o geografických, demografických, hospodářských, politických, kulturních faktorech zemí dané jazykové oblasti včetně vybraných poznatků studijního oboru, a to i z jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje je také v porovnání s reáliemi mateřské země

• Londýn a New York
• dovolená v zahraničí
• stravování v různých zemích
• reálie anglicky mluvících zemí
• všeobecná témata

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Občan v demokratické společnosti

Informační a komunikační technologie

   

6.2    Český jazyka a literatura 1

Počet vyučovacích hodin za týden

Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

2

2

2

2

8

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

 

 

Název předmětu

Český jazyka a literatura 1

Oblast

Jazykové vzdělávání a komunikace

Charakteristika předmětu

Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci uplatňovali český jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace; využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory; chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění; získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele;
chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa.

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

 

Integrace předmětů

 • Vzdělávání a komunikace v českém jazyce

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

Kompetence k učení:

Kompetence k řešení problémů:

Komunikativní kompetence:

Personální a sociální kompetence:

Občanské kompetence a kulturní povědomí:

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám:

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi:

Připravovat, realizovat a evaluovat výchovně vzdělávací činnosti zaměřené na vzdělávání a péči o děti předškolního věku a na volný čas dětí školního věku:

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci:

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, činnosti organizace nebo poskytovaných služeb:

 

Český jazyka a literatura 1

1. ročník

Počet vyučovacích hodin: 68

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Personální a sociální kompetence
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • Připravovat, realizovat a evaluovat výchovně vzdělávací činnosti zaměřené na vzdělávání a péči o děti předškolního věku a na volný čas dětí školního věku
 • Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
 • Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, činnosti organizace nebo poskytovaných služeb

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

• rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci;
• řídí se zásadami správné výslovnosti;
• v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu;
• pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka;
• orientuje se v soustavě jazyků;
• rozumí obsahu textu i jeho částí;

Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
• národní jazyk a jeho útvary
• jazyková kultura
• postavení češtiny mezi ostatními evropskými jazyky
• zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka
• hlavní principy českého pravopisu
• techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení studijní)
• orientace v textu, jeho rozbor z hlediska sémantiky, kompozice a stylu
• druhy a žánry textu

Tematický celek - Komunikační a slohová výchova

• vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska;
• ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi;
• využívá emocionální a emotivní stránky mluveného slova, vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní (kritizovat, polemizovat)
• vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně;
• vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi nimi;
• rozpozná funkční styl, dominantní slohový postup a v typických příkladech slohový útvar;

Komunikační a slohová výchova
• slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní
• komunikační situace, komunikační strategie
• vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky, monologické i dialogické, neformální i formální, připravené i nepřipravené
• grafická a formální úprava jednotlivých písemných projevů
• projevy prostě sdělovací
• dopis, inzerát, zpráva, oznámení, vypravování,
• osnova

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Člověk a životní prostředí

Občan v demokratické společnosti

Informační a komunikační technologie

Člověk a svět práce - Individuální příprava na pracovní trh

Člověk a svět práce - Podpora státu ve sféře zaměstnanosti

Člověk a svět práce - Svět práce

Člověk a svět práce - Svět vzdělávání

 

Český jazyka a literatura 1

2. ročník

Počet vyučovacích hodin: 68

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Personální a sociální kompetence
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • Připravovat, realizovat a evaluovat výchovně vzdělávací činnosti zaměřené na vzdělávání a péči o děti předškolního věku a na volný čas dětí školního věku
 • Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
 • Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, činnosti organizace nebo poskytovaných služeb

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

• v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví;
• odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby;
• používá adekvátní slovní zásobu včetně příslušné odborné terminologie;
• nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak;
• samostatně zpracovává, vyhledává, porovnává a vyhodnocuje mediální, odborné aj. informace;
• rozumí obsahu textu i jeho částí

Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
• tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby
• slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání, terminologie
• gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce
• práce s různými příručkami pro školu i veřejnost ve fyzické i elektronické podobě

Tematický celek - Komunikační a slohová výchova

• sestaví základní projevy administrativního stylu;
• odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech odborného stylu, především popisného
• vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary;

Komunikační a slohová výchova
• projevy administrativní, prakticky odborné, jejich základní znaky, postupy a prostředky
• životopis, popis a jeho druhy, jednoduché úřední dokumenty, zápis z porady, pracovní hodnocení
• popis osoby, věci

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Člověk a životní prostředí

Občan v demokratické společnosti

Informační a komunikační technologie

Člověk a svět práce - Svět práce

Člověk a svět práce - Podpora státu ve sféře zaměstnanosti

Člověk a svět práce - Individuální příprava na pracovní trh

Člověk a svět práce - Svět vzdělávání

 

Český jazyka a literatura 1

3. ročník

Počet vyučovacích hodin: 68

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Personální a sociální kompetence
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • Připravovat, realizovat a evaluovat výchovně vzdělávací činnosti zaměřené na vzdělávání a péči o děti předškolního věku a na volný čas dětí školního věku
 • Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
 • Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, činnosti organizace nebo poskytovaných služeb

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

• orientuje se ve výstavbě textu;
• uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování;
• pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá si poznámky z přednášek a jiných veřejných projevů;

Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
• větná skladba
• druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska
• stavba a tvorba komunikátu
• zpětná reprodukce textu, jeho transformace do jiné podoby

Tematický celek - Komunikační a slohová výchova

• ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi;
• využívá emocionální a emotivní stránky mluveného slova, vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní (kritizovat, polemizovat);
• přednese krátký projev
• odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech odborného stylu, především popisného a výkladového;
• rozumí obsahu textu i jeho částí;
• pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá si poznámky z přednášek a jiných veřejných projevů;
• vypracuje anotaci a resumé;

Komunikační a slohová výchova
• získávání a zpracovávání informací z textu (též odborného a administrativního), např. ve formě anotace, konspektu, osnovy, resumé, jejich třídění a hodnocení
• zpětná reprodukce textu, jeho transformace do jiné podoby
• práce s různými příručkami pro školu i veřejnost ve fyzické i elektronické podobě
• výklad nebo návod k činnosti, úvaha
• druhy řečnických projevů
• druhy a žánry textu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Člověk a životní prostředí

Občan v demokratické společnosti

Informační a komunikační technologie

Člověk a svět práce - Svět vzdělávání

Člověk a svět práce - Svět práce

Člověk a svět práce - Individuální příprava na pracovní trh

Člověk a svět práce - Podpora státu ve sféře zaměstnanosti

 

Český jazyka a literatura 1

4. ročník

Počet vyučovacích hodin: 54

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Personální a sociální kompetence
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • Připravovat, realizovat a evaluovat výchovně vzdělávací činnosti zaměřené na vzdělávání a péči o děti předškolního věku a na volný čas dětí školního věku
 • Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
 • Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, činnosti organizace nebo poskytovaných služeb

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

• vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny;
• má přehled o knihovnách a jejich službách;
• zaznamenává bibliografické údaje podle státní normy
• na příkladech doloží druhy mediálních produktů;
• uvede základní média působící v regionu;
• zhodnotí význam médií pro společnost a jejich vliv na jednotlivé skupiny uživatelů;
• kriticky přistupuje k informacím z internetových zdrojů a ověřuje si jejich hodnověrnost (např. informace dostupné z Wikipedie, sociálních sítí, komunitních webů apod.)
• samostatně zpracovává, vyhledává, porovnává a vyhodnocuje mediální, odborné aj. informace

Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
• vývojové tendence spisovné češtiny
• informatická výchova, knihovny a jejich služby
• média, jejich produkty a účinky
• získávání a zpracovávání informací z textu, jejich třídění a hodnocení
• konspekt, osnova

Tematický celek - Komunikační a slohová výchova

• rozpozná funkční styl, dominantní slohový postup a v typických příkladech slohový útvar;
• posoudí kompozici textu
• vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary
• má přehled o slohových postupech uměleckého stylu
• rozlišuje typy mediálních sdělení a jejich funkci, identifikuje jejich typické postupy, jazykové a jiné prostředky;
• uvede příklady vlivu médií a digitální komunikace na každodenní podobu mezilidské komunikace;
• správně používá citace a bibliografické údaje, dodržuje autorská práva;

Komunikační a slohová výchova
• funkční styly, slohové postupy a slohové útvary, jejich typické znaky
• úvaha, kritika, recenze
• literatura faktu a umělecká literatura
• média a mediální sdělení

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Člověk a životní prostředí

Občan v demokratické společnosti

Informační a komunikační technologie

Člověk a svět práce - Individuální příprava na pracovní trh

Člověk a svět práce - Podpora státu ve sféře zaměstnanosti

Člověk a svět práce - Svět vzdělávání

Člověk a svět práce - Svět práce

   

6.3    Cizí jazyk 2

6.3.1      Německý jazyk

Počet vyučovacích hodin za týden

Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

2

2

2

0

6

Volitelný

Volitelný

Volitelný

 

 

 

Název předmětu

Německý jazyk

Oblast

 

Charakteristika předmětu

Německý jazyk spadá do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Tento vyučovací předmět je realizován jako další cizí jazyk. V rámci předmětu jsou realizována všechna průřezová témata. Obsahem předmětu je výuka německého jazyka na úrovni druhého cizího jazyka se zaměřením na jeho komunikační a gramatickou složku, dále analýza psaného i mluveného projevu a postupné seznamování s reáliemi německy mluvících zemí.

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

Kompetence k učení:

Kompetence k řešení problémů:

Komunikativní kompetence:

Občanské kompetence a kulturní povědomí:

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi:

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci:

 

Německý jazyk

1. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Řečové dovednosti

• rozumí přiměřeným souvislým projevům v pomalejším tempu
• nalezne v promluvě hlavní myšlenku a důležité informace
• odhaduje význam neznámých výrazu podle kontextu
• porozumí školním a pracovním pokynům
• rozpozná význam obecných sdělení a hlášení
• čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu
• sdělí jednoduché informace o sobě a o své rodině
• pronese jednoduchý monolog před publikem
• vypráví jednoduché zážitky, popíše své pocity
• zaznamená písemně důležité myšlenky a informace z textu
• zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text na dané téma a ve stanoveném rozsahu
(např. formou popisu, vyprávění – téma rodina, cizí jazyky, národy)
• vyjadřuje písemně svůj názor na text
• přeloží text a používá slovníky (i elektronické)
• reaguje na jednoduché dotazy
• zapojí se do běžného hovoru bez přípravy
• reaguje na dotazy tazatele
• požádá o zopakování sdělené informace, pokud nerozumí nebo nezachytí sdělení
• zapíše písemně důležité informace

• receptivní dovednost sluchová – poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů
- poslechy slovní zásoby, rozhovorů (např. rozhovory o členech rodiny)
• receptivní dovednost zraková – čtení a práce s textem včetně odborného
• produktivní řečová dovednost ústní – mluvení zaměřené situačně i tematicky
– vyprávění o sobě a o členech rodiny, představení se
• produktivní řečová dovednost písemná – zpracování textu v podobě reprodukce, výpisků
– stručný text o sobě a o své rodině, shrnutí důležitých informací z textu
• jednoduchý překlad – s pomocí slovníku i elektronického
• interaktivní řečové dovednosti – vzájemné představování žáků
• interakce ústní, písemná – zapojování do debat, argumentací jak ústně tak písemně

Tematický celek - Jazykové prostředky

• vyslovuje srozumitelně, co nejblíže přirozené výslovnosti
• osvojí si německou abecedu
• rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka, specifika znaků abecedy
• koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka
• komunikuje a aktivně používá získanou slovní zásobu včetně vybrané frazeologie tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního života a vlastních zálib
• uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce
• dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu, opravuje chyby

• výslovnost (zvukové prostředky jazyka) – slovní přízvuk, větná intonace, výslovnost německé abecedy a specifika jednotlivých hlásek
• slovní zásoba a její tvoření – rodina a volný čas, číslovky, škola, světové strany, jazyky, národy, země aj.
• gramatika (tvarosloví a větná skladba) – časování sloves v přítomném čase, osobní zájmena, pořádek slov ve větě, slova složená, tvoření otázky, záporu, slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou, základní číslovky, určitý a neurčitý člen, časové údaje aj.
• grafická podoba jazyka a pravopis (německá abeceda, specifické znaky - přehlásky)

Tematický celek - Tematické okruhy, obecné komunikační situace a jazykové funkce

• vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života i k tématům z oblasti odborného zaměření studia
• reaguje na standardní řečové situace a komunikuje na zadaná témata
• používá stylisticky vhodné obraty
• domluví se s chybami v běžných situacích, získá i poskytne informace

• tematické okruhy: osobní údaje, rodina, národnosti a jazyky, volný čas, škola, prázdniny, počasí, dům a domov, každodenní život, země dané jazykové oblasti aj.
• tematické okruhy dané zaměřením studovaného oboru (cestování, informace)
• komunikační situace: získávání a předávání informací, např. informace o sobě
• jazykové funkce: obraty při zahájení a ukončení rozhovoru, vyjádření žádosti, prosby, radosti, zklamání apod.

Tematický celek - Poznatky o zemích

• prokazuje znalosti o geografických, demografických, kulturních faktorech zemí dané jazykové oblasti i z jiných vyučovacích předmětů
• porovnává je s reáliemi mateřské země
• uplatňuje v komunikaci specifika daných zemí

• vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání země příslušné jazykové oblasti, kultury, tradic, umění a společenských zvyklostí – pamětihodnosti v Evropě, jazyky v Evropě, Euro a Evropská unie
• informace ze sociokulturního prostředí v kontextu znalostí o České republice

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Člověk a životní prostředí

Člověk a svět práce - Svět práce

Člověk a svět práce - Svět vzdělávání

 

Německý jazyk

2. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Řečové dovednosti

• rozumí přiměřeným souvislým projevům pronášeným ve standardním hovorovém tempu
• nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité informace
• odhaduje význam neznámých výrazu podle kontextu a způsobu tvoření
• porozumí školním a pracovním pokynům
• rozpozná význam obecných sdělení a hlášení
• čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu
• sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo přečtené
• pronese jednoduchý monolog před publikem
• vypráví jednoduché zážitky, popíše své pocity
• sdělí a zdůvodní svůj názor
• zaznamená písemně důležité myšlenky a informace z textu
• zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text na dané téma a ve stanoveném rozsahu (např. formou dopisu, sdělení)
• vyjadřuje písemně svůj názor na text
• přeloží text a používá slovníky (i elektronické)
• při pohovorech, na které je připraven klade vhodné otázky
• zapojí se do běžného hovoru bez přípravy
• reaguje na dotazy tazatele
• zapojí se do debaty nebo argumentace
• požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud nezachytí přesně význam sdělení
• uplatňuje různé techniky čtení textu
• ověří si i sdělí získané informace písemně
• zapíše písemně důležité informace
• zaznamená vzkazy volajících, informace o osobách, místech a časech

• receptivní dovednost sluchová – poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů – např. vzkazy volajících, poslech o povolání, bydlení, nakupování apod.
• receptivní dovednost zraková – čtení a práce s textem včetně odborného (např. výměnné pobyty v rámci projektů škol)
• produktivní řečová dovednost ústní – mluvení zaměřené situačně i tematicky – rozhovory o prázdninách a dovolené, o jídle, plánování cesty aj.
• produktivní řečová dovednost písemná – zpracování textu v podobě reprodukce, výpisků, osnovy, anotací apod. – např. popis dovolené, cesty do školy, shrnutí textu
• jednoduchý překlad – využití slovníků i elektronických
• interaktivní řečové dovednosti
• interakce ústní, písemná

Tematický celek - Jazykové prostředky

• vyslovuje srozumitelně, co nejblíže přirozené výslovnosti
• rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka
• koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka
• komunikuje a jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního života a vlastních zálib
• uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce
• dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu, opravuje chyby

• výslovnost (zvukové prostředky jazyka) – slovní a větný přízvuk
• slovní zásoba a její tvoření – město a dopravní prostředky, povolání a činnosti, turistický ruch, prázdniny, měsíce, potraviny, míry a váhy aj.
• gramatika (tvarosloví a větná skladba) – způsobová slovesa, předložky se 3. a 4. pádem, časové údaje, stupňování příslovcí, řadové číslovky aj.
• grafická podoba jazyka a pravopisu

Tematický celek - Tematické okruhy, obecné komunikační situace a jazykové funkce

• vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života i k tématům z oblasti odborného zaměření studia
• řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace a frekventované situace týkající se pracovních činností
• reaguje na standardní řečové situace a komunikuje na zadaná témata
• používá stylisticky vhodné obraty
• domluví se v běžných situacích, získá i poskytne informace

• tematické okruhy: povolání, orientace ve městě, bydlení, nakupování, jídlo, cestování, dopravní prostředky
• tematické okruhy dané zaměřením studovaného oboru (cestování, informační technologie)
• komunikační situace: získávání a předávání informací, např. sjednání schůzky
• jazykové funkce: obraty při zahájení a ukončení rozhovoru, vyjádření žádosti, prosby, pozvání, odmítnutí, radosti, zklamání, naděje apod.

Tematický celek - Poznatky o zemích

• prokazuje faktické znalosti především o geografických, demografických, kulturních, hospodářských faktorech zemí dané jazykové oblasti i z jiných vyučovacích předmětů
• porovnává je s reáliemi mateřské země
• uplatňuje v komunikaci specifika daných zemí

• vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání země příslušné jazykové oblasti, kultury, tradic, umění a společenských zvyklostí – německy mluvící země
• informace ze sociokulturního prostředí v kontextu znalostí o České republice

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Člověk a životní prostředí

Člověk a svět práce - Svět práce

Člověk a svět práce - Svět vzdělávání

 

Německý jazyk

3. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Řečové dovednosti

• rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu
• nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité informace
• odhaduje význam neznámých výrazu podle kontextu a způsobu tvoření
• porozumí školním a pracovním pokynům
• rozpozná význam obecných sdělení a hlášení
• čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu
• sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo přečtené
• pronese jednoduchý monolog před publikem
• vypráví své zážitky, příběhy, popíše své pocity
• sdělí a zdůvodní svůj názor
• zaznamená písemně důležité myšlenky a informace z textu
• zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text na dané téma a ve stanoveném rozsahu (např. formou dopisu, sdělení)
• vyjadřuje písemně svůj názor na text
• přeloží text a používá slovníky (i elektronické)
• při pohovorech, na které je připraven klade vhodné otázky
• vyhledá, zpracuje a prezentuje informace týkající se odborné problematiky
• zapojí se do běžného hovoru bez přípravy
• reaguje na dotazy tazatele
• zapojí se do debaty nebo argumentace
• požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud nezachytí přesně význam sdělení
• vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát v cizojazyčném prostředí
• uplatňuje různé techniky čtení textu
• ověří si i sdělí získané informace písemně
• přeformuluje a objasní pronesené sdělení a zprostředkuje informaci dalším lidem
• zapíše písemně důležité informace
• zaznamená vzkazy volajících

• receptivní dovednost sluchová – poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů (např. poslech předpovědi počasí, termín u lékaře apod.)
• receptivní dovednost zraková – čte a pracuje s textem včetně odborného (popis fotografie, inzerát aj.
• produktivní řečová dovednost ústní – mluvení zaměřené situačně i tematicky – o počasí, cestování, návštěvě lékaře, o povolání, cizích jazycích a vzdělávání
• produktivní řečová dovednost písemná – zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, anotací apod. – vyjádření vlastního názoru, popis povolání, denního programu
• jednoduchý překlad – práce se slovníkem i elektronickým
• interaktivní řečové dovednosti – střídání receptivních a produktivních činností (např. vytvoření předpovědi počasí, zapojení žáků do předpovědi)
• interakce ústní, písemná

Tematický celek - Jazykové prostředky

• vyslovuje srozumitelně, co nejblíže přirozené výslovnosti
• rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka
• koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka
• komunikuje a jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního života a vlastních zálib
• používá opisné prostředky v neznámých situacích, při vyjadřování složitých myšlenek
• uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce
• dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu, opravuje chyby

• výslovnost (zvukové prostředky jazyka) – slovní přízvuk
• slovní zásoba a její tvoření – např. tvoření slov složených, odlučitelné a neodlučitelné předpony
• gramatika (tvarosloví a větná skladba) – ukazovací zájmena, rozkazovací způsob, es ve formě předmětu, minulý čas – préteritum, vedlejší věty s weil a dass aj., porovnání s wie a als, osobní zájmena ve 4. pádu
• grafická podoba jazyka a pravopis

Tematický celek - Tematické okruhy, obecné komunikační situace a jazykové funkce

• vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života i k tématům z oblasti odborného zaměření studia
• řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace a frekventované situace týkající se pracovních činností
• reaguje na standardní řečové situace a komunikuje na zadaná témata
• používá stylisticky vhodné obraty
• domluví se v běžných situacích, získá i poskytne informace

• tematické okruhy: počasí, cestování, cizí jazyky a vzdělávání, denní program,
pamětihodnosti, zdraví, oblečení, části lidského těla a nemoci, učení, dovolená
• tematické okruhy dané zaměřením studovaného oboru (kultura, kulturní akce)
• komunikační situace: získávání a předávání informací, např. odmítnutí schůzky
• jazykové funkce: vyjádření žádosti, prosby, pozvání, odmítnutí apod.

Tematický celek - Poznatky o zemích

• prokazuje faktické znalosti především o geografických, demografických, kulturních, hospodářských faktorech zemí dané jazykové oblasti i z jiných vyučovacích předmětů
• porovnává je s reáliemi mateřské země
• uplatňuje v komunikaci specifika daných zemí

• vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání země příslušné jazykové oblasti, kultury, tradic, umění a společenských zvyklostí – např. téma multikulturní společnost
• informace ze sociokulturního prostředí v kontextu znalostí o České republice

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Člověk a životní prostředí

Člověk a svět práce - Svět práce

Člověk a svět práce - Svět vzdělávání

 

6.3.2      Španělský jazyk

Počet vyučovacích hodin za týden

Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

2

2

2

0

6

Volitelný

Volitelný

Volitelný

 

 

 

Název předmětu

Španělský jazyk

Oblast

 

Charakteristika předmětu

Španělský jazyk spadá do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Tento vyučovací předmět je realizován jako další cizí jazyk. V rámci předmětu jsou realizována všechna průřezová témata. Obsahem předmětu je výuka španělského jazyka na úrovni druhého cizího jazyka se zaměřením na jeho komunikační a gramatickou složku, dále analýza psaného i mluveného projevu a postupné seznamování s reáliemi španělsky mluvících zemí.

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

Kompetence k učení:

Kompetence k řešení problémů:

Komunikativní kompetence:

Personální a sociální kompetence:

Občanské kompetence a kulturní povědomí:

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám:

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi:

 

Španělský jazyk

1. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Personální a sociální kompetence
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Receptivní řečová dovednost sluchová

• porozumí školním a pracovním pokynům
• rozpozná význam obecných sdělení a hlášení

• každodenní život
• mezilidské vztahy
• pozdravy, oslovení poděkování
• osobní údaje

Tematický celek - Produktivní řečová dovednost ústní = mluvení zaměřené situačně i tematicky

• vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka

• osobní údaje
• pozdravy, oslovení, poděkování
• každodenní život
• mezilidské vztahy

• základní společenské obraty
• Španělsko
• Česká republika
• Volný čas

• výslovnost hlásek specifických pro španělštinu – procvičování rozdílu v psaní a vyslovování

Tematický celek - Jednoduchý překlad

• porozumí školním a pracovním pokynům
• uplatňuje různé techniky čtení textu

• pojmenování předmětů, jejich lokalizace
• rodina
• popis kamaráda
• pozdrav, představení se, rozloučení

• základní společenské obraty
• Španělsko
• Česká republika
• Volný čas

• pozdravy, oslovení, poděkování
• osobní údaje
• každodenní život
• mezilidské vztahy

Tematický celek - Interaktivní řečové dovednosti = střídání receptivních a produktivních činností

• porozumí školním a pracovním pokynům
• vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka

• pozdravy, oslovení, poděkování
• osobní údaje
• každodenní život
• mezilidské vztahy

Tematický celek - Výslovnost (zvukové prostředky jazyka)

•Vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka

• výslovnost hlásek specifických pro španělštinu – procvičování rozdílu v psaní a vyslovování

Tematický celek - Slovní zásoba a její tvoření

• uplatňuje různé techniky čtení textu
• vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka

• pozdravy, představení se, rozloučení, poděkování
• předměty kolem nás, jak vypadají, kde jsou, čí jsou
• členové rodiny, povolání
• základní číslovky
• země dané jazykové oblasti
• počasí

Tematický celek - Gramatika (tvarosloví a větná skladba)

• dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu, opravuje chyby

• hlavní rysy zvukové podoby španělštiny
• zájmena
• členy – určité, neurčité
• ser x estar x hay
• pravidelná slovesa s koncovkou – ar, er, ir
• nepravidelná slovesa
• tvoření kladných, záporných vět a otázek
• podstatná jména
• přídavná jména

Tematický celek - Poznatky o zemích

• přeloží text a používá slovníky i elektronické
• uplatňuje různé techniky čtení textu

• španělská křestní jména
• Španělsko, evropské země
• Země dané jazykové oblasti

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Informační a komunikační technologie

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce - Svět vzdělávání

Člověk a svět práce - Svět práce

 

Španělský jazyk

2. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Personální a sociální kompetence
 • Komunikativní kompetence
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Receptivní řečová dovednost zraková = čtení a práce s textem včetně odborného

• Odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření
• Čte s porozuměním věčně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu

• Dům a domov
• Škola
• Popis obrázků
• Nakupování

Tematický celek - Receptivní řečová dovednost sluchová = poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů

• Odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření
• Nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité informace

• Každodenní život
• Barvy
• Škola (vzdělávání)

Tematický celek - Produktivní řečová dovednost ústní = mluvení zaměřené situačně i tematicky

• Domluví se v běžných situacích, získá i poskytne informace
• Vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních hovorech
• Sdělí a zdůvodní svůj názor

• Cestování
• Každodenní činnosti
• Části dne

Tematický celek - Produktivní řečová dovednost písemná = zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, výpisků, anotací, apod.

• Domluví se v běžných situacích, získá i poskytne informace
• Sdělí obsah hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo přečtené

• Každodenní činnosti
• Vzdělávání
• Povolání
• Obchody

Tematický celek - Jednoduchý překlad

• Odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření
• Čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu

• Popis obrázků
• Každodenní život

Tematický celek - Interaktivní řečové dovednosti = střídání receptivních a produktivních činností

• Domluví se v běžných situacích, získá i poskytne informace
• Požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud nepochytí přesně význam sdělení

• Popis obrázku
• Nakupování
• Služby
• Zboží
• Obchody

Tematický celek - Výslovnost (zvukové prostředky jazyka)

• vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka

• upevňování schopnosti vyslovovat hlásky specifické pro španělštiny

Tematický celek - Poznatky o zemích

• Čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu

• Španělsky mluvící země – jejich zvyky, tradice, počasí, vzdělávání
• Informace ze sociokulturního prostředí v kontextu znalostí o České republice

Tematický celek - Slovní zásoba a její tvoření

• Odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření
• Uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce

• Osobní údaje
• Zaměstnání
• Volný čas
• Každodenní život
• Měsíce
• Rodina
• Vlastnosti

Tematický celek - Gramatika (tvarosloví a větná skladba)

• Dodržuje základní pravopisné formy v písemném projevu, opravuje chyby
• Odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření

• Nepravidelná slovesa
• Zájmena
• Předložky
• Stupňování
• Příslovce

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Informační a komunikační technologie

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce - Svět vzdělávání

Člověk a svět práce - Svět práce

 

Španělský jazyk

3. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Personální a sociální kompetence
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Interakce písemná

• Zaznamenává vzkazy volajících
• Uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce
• Vyjádří písemně svůj názor na text
• Používá opisné prostředky v neznámých situacích, při vyjadřování složitých myšlenek
• Zaznamenává písemně podstatné myšlenky a informace z textu, zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text na dané téma a ve stanoveném rozsahu, např. formou popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
• Ověří si i sdělí získané informace písemně

• Cestování
• Popis dne/týdne

Tematický celek - Receptivní řečová dovednost zraková = čtení a práce s textem včetně odborného

• Nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité informace
• Přeformuluje a objasní pronesené sdělení a zprostředkuje informaci dalším lidem
• Vyhledá, zpracuje a prezentuje informace týkající se odborné problematiky, reaguje na jednoduché dotazy

• Každodenní život
• Blízká budoucnost
• Popis dne
• Volný čas

Tematický celek - Receptivní řečová dovednost sluchová = poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů

• Nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité informace
• Požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud nezachytí přesně význam sdělení
• Zaznamenává vzkazy volajících
• Řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace a frekventované situace týkající se pracovních činností
• Rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskuzím rodilých mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

• Popis dne
• Týdenní program
• Vyjádření času, data
• Blízká budoucnost
• Dohodnutí si schůzky

Tematický celek - Produktivní řečová dovednost ústní = mluvení zaměřené situačně i tematicky

• Vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity
• Uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce
• Pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem
• Dokáže experimentovat, zkoušet a hledat způsoby vyjádření srozumitelné pro posluchače
• Při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
• Komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou slovní zásobu, včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního života a vlastních zálib

• Popis dne
• Týdenní program
• Vyjádření času, data
• Jídlo a nápoje
• Zábava
• Jazykové funkce: obraty při zahájení a ukončení rozhovoru, vyjádření žádosti, pozvání, prosby, odmítnutí, radosti, zklamání, naděje apod.

Tematický celek - Produktivní řečová dovednost písemná = zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, výpisků, anotací, apod.

• Nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité informace
• Používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci

• Vyjádření data, času
• Týdenní program
• Popis dne
• Stravování
• Dohodnutí si schůzky

Tematický celek - Jednoduchý překlad

• Uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce
• Vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života i k tématům z oblasti odborného zaměření studia

• Každodenní činnosti
• Vyjádření data, času

Tematický celek - Interaktivní řečové dovednosti = střídání receptivních a produktivních činností

• Zapojí se do běžného rozhovoru bez přípravy
• Nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité informace
• Vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity
• Požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud nezachytí přesně význam sdělení
• Uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce

• Blízká budoucnost
• Geografie Španělska
• Popis dne, týdne
• Vyjádření času
• Dohodnutí si schůzky

Tematický celek - Slovní zásoba a její tvoření

• Uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce

• Domov
• Cestování
• Volný čas
• Tematické okruhy dané zaměřením studovaného oboru
• Dny v týdnu
• Jídlo a nápoje

Tematický celek - Gramatika (tvarosloví a větná skladba)

• Vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných situacích
• Vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity
• Nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité informace

• Zájmena
• Estar/hay
• Hodiny
• Ir a + infinitv, tener que +infinitiv, poder + infinitiv
• Předložky
• Gustar, encantar, interesar

Tematický celek - Interakce ústní

• Požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud nezachytí přesně význam sdělení
• Zaznamenává vzkazy volajících
• Vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát v cizojazyčném prostředí

• Péče o tělo
• Popis dne
• Týdenní program

Tematický celek - Poznatky o zemích

• Prokazuje faktické znalosti především o geografických, demografických, hospodářských, politických, kulturních faktorech zemí dané jazykové oblasti i z jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje je také v porovnání s reáliemi mateřské země
• Čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu
• Uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná sociokulturní specifika daných zemí

• Sváteční dny
• Španělská gastronomie a stravovací návyky
• Geografie Španělska
• Vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání země (zemí) příslušné jazykové oblasti, kultury, umění a literatury, tradic a společenských zvyklostí